Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Pedralbes, la vida en un monestir medieval

Visita adreçada a CI d’educació primària i a grups de primària amb alumnat d’educació integrada.

El monestir de Pedralbes a l’edat mitjana funcionava talment com una petita ciutat. Fundat fa gairebé set-cents anys per la reina Elisenda, acull una comunitat de monges clarisses que hi ha perviscut fins avui dia. L’activitat mostra els diferents espais que integren l’estructura del Monestir (claustre, procures, menjador, cuina, farmaciola i jardí medicinal) i explica com s’organitzava la vida monàstica en els primers temps medievals (els horaris de les monges, les tasques i les activitats que realitzaven, els hàbits alimentaris i les pràctiques mèdiques). La visita disposa de materials adaptats de suport per a persones amb necessitats educatives especials.

1. Objectius d’aprenentatge de la visita
 

 • Conèixer la vida quotidiana de les monges clarisses a l’època medieval en el context del Monestir.
 • Conèixer alguns aspectes característics de l’època medieval en general i del Monestir en particular.
 • Identificar els diferents espais que integren el recinte monàstic i explicar-ne els usos.
 • Apropar-se a la dimensió de la cura personal i la salut a partir de l’explicació dels hàbits de vida de la comunitat de clarisses.
 • Reconèixer i interpretar fonts senzilles d’informació i pictogrames per conèixer la vida dins del Monestir.
   

2. Competències clau que es treballen
 

 • Competència en comunicació lingüística.
  • Treballant l’expressió de forma oral amb claredat i adequació als diferents contextos, i participant en interaccions comunicatives amb actitud cooperativa i respectuosa.
 • Competència en consciència i expressió culturals.
  • Treballant el reconeixement i respecte vers els aspectes fonamentals del patrimoni cultural i artístic.
 • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre (transversal).
  • Treballant amb altres persones, intercanviant idees i compartint responsabilitats.
  • Realitzant conjuntament una acció (descoberta), participant activament amb actitud cooperativa en les tasques dins d’un equip.
    

3. Sabers que es mobilitzen
 

L’activitat treballa aspectes dels següents sabers segons l’àrea corresponent:

 • Coneixement del medi: natural, social i cultural.
  Societats i territoris
 • Lliçons del passat.
  • Reflexió sobre el pas i la mesura del temps en el cicle vital i les relacions intergeneracionals, des del present cap al passat, per entendre els canvis en els fets i esdeveniments quotidians.
  • Coneixement de les expressions culturals i artístiques de l’entorn per comprendre l’època en què es va crear com a resultat d’una manera d’entendre el món en el seu context temporal.
  • Coneixement del patrimoni natural i cultural per valorar-lo i preservar-lo.
    
 • Educació artística.
  Educació plàstica i visual
 • Percepció i anàlisi
  • Identificació i gaudi d’espais culturals i artístics participant amb respecte i valorant-los en activitats i visites culturals.
  • Adquisició d’hàbits de comportament i actitud positiva en la percepció de propostes artístiques en diferents contextos i espais culturals i artístics.
    

4. Metodologia
 

Exposició dinamitzada de continguts. Observació estructurada de l’espai. Activitats d’aprenentatge orientades a la descoberta i la identificació d’elements per part de l’alumnat.
 

5. Recursos
 

Materials accessibles de suport a la mediació: maqueta tàctil del Monestir, textos de lectura fàcil i pictogrames que expliquen la regla monàstica i la vida dins el recinte.

Per informació sobre la reserva d'aquesta visita fes clic aquí

Ajuntament de Barcelona