Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Pedralbes, la vida en un monestir medieval

Visita adreçada a grups de primària amb alumnes amb educació integrada

El monestir de Pedralbes a l’edat mitjana funcionava talment com una petita ciutat. Fundat fa gairebé set-cents anys per la reina Elisenda, acull una comunitat de clarisses que hi ha perviscut fins avui en dia. L’activitat mostra els diferents espais que integren l’estructura del monestir (església, claustre, dormidor, refetor, cuina, farmaciola i jardí medicinal) i explica com s’organitzava la vida monàstica en els primers temps medievals (els horaris de les monges, les tasques i les activitats que realitzaven, els hàbits alimentaris i les pràctiques mèdiques). La visita, conduïda per educadors especialitzats en accessibilitat, compta amb el suport de materials adaptats per a persones amb necessitats educatives especials: maqueta tàctil del monestir, textos de lectura fàcil i materials amb pictogrames que expliquen la regla monàstica i la vida dins el monestir.

claustre

Objectius:

 • Situar els diferents espais que integren el recinte monàstic i explicar-ne els usos.
 • Explicar la vida quotidiana de les monges clarisses a l’època medieval.
 • Usar fonts senzilles d’informació indirecta per explicar la vida dins del monestir.

 

Relacions curriculars:

 • Característiques d’algunes societats de diferents èpoques històriques a partir de l’anàlisi de les formes d’organització social. Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d’altres èpoques històriques.
 • Ús de fonts històriques diverses per obtenir informació i evidenciar els canvis i les continuïtats al llarg del temps d’aspectes de la vida quotidiana, de l’entorn proper.
 • Anàlisi del paper de les dones com a subjectes individuals o col·lectius de la història al llarg del temps i valoració de la seva aportació al patrimoni i a la cultura.

 

Competències bàsiques transversals:

 • Competències comunicatives (competència artística i cultural); competències específiques per conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic); competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre); competències personals (competència d’autonomia i iniciativa personal)

 

Competències bàsiques de l’àmbit del coneixement del medi:

 • Àrees de  coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural 
 • Dimensió món actual:
  • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

 

Competències bàsiques de l’àmbit d’educació en valors:

 • Dimensió interpersonal:
  • Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

 

Metodologia:

Exposició de continguts i diàleg educador–alumnat, treball en grups, debat i contrast de punts de vista, elaboració d’hipòtesis i conclusions.

Materials:

Elements específics de suport per a la visita taller que atenen criteris d’accessibilitat.

Ajuntament de Barcelona