Capitulació de l’obra del portal del monestir de Pedralbes

Aquest document signat el 18 d’agost de l’any 1576 reprodueix l’acord entre els consellers de la ciutat de Barcelona i el mestre de cases Bartomeu Brufal per construir un nou portal al monestir de Santa Maria de Pedralbes de Barcelona. Al document s’hi especifica el preu de 200 lliures (100 en començar i 100 un cop acabada l’obra), així com les especificacions materials i projectuals per a la construcció del nou portal.

Transcripció:

Die sabbati XVIII Agusti MDLXXVI

En nom de nostre senyor deu Jesucrist y de la purissima e Inmaculada verge maria mare sua sia Amen.

En Raho y occasio de la obra e o fabrica del portal fahedor en lo monestir de nostra senyora de Pedralbes territori e bisbat de Barcelona per y entre los Magnifichs senyors mº Galceran denaves francesch castello francesch calsa Jaume Jenoves y Thomas Inagarola concellers lany present de la dita ciutat de Barcelona tenints ne de aço expres poder del concell de cent jurats celebrat a deset del mes de abril proppassat de una part e mestre Barhomeu Brufal mestre de cases ciuteda de Barcelona de part altra son stats fets fermats pactats y jurats los capitols pactes y avinences seguents.

Primerament lo dit Barthomeu Brufal conve y en bon afe promet a dits Magnifichs senyors Concellers que ell dins dos mesos y migd e vuy avant comptadors a cost y despeses sues propries posant en aquella ço es la cals arena pedra guix manoba e tot lo qui per dita obra sera manester. Primo una paret de pedra y morter que partira del canto del sparo de la dita sglesia la qual sta y fatancha ab la instancia que vuy es lo torn so es per part de fora y aquella anira o juntara ab la paret o tapia que afronta ab lo pati de la cuyna dels mossos del dit monestir desfent la dita tapia que vuy y es pujara aquella fins a junctar ab un sparo que alli es conforme la trasa que per dit mestre es stada donada lliurada a dits Magnifichs senyors concellers fent los fonaments de la dita paret conforem los de la altra paret que de baix se designara vers lo pati si ja cloneis dit mestre no trobave rocha viva hont dita paret se pogues carregar en ferm

 

--------------------------------------------------

Capitulació de l’obra del portal del monestir de Pedralbes entre els consellers de Barcelona i el mestre de cases Bartomeu Brufal, el 18 d’agost de 1576.

AHCB, Consellers, Notularum, 1B XIV-15, vol. 15, fol. 180