Obres de reforma de la infermeria

Contracte signat entre el monestir de Pedralbes i el mestre de cases Bertran de Déu per dur a terme una reforma integral de l’antiga infermeria del monestir. El document descriu amb tot detall tant els materials que s’hi han d’utilitzar, com les formes i les mesures de les parets, les arcades i els portals que s’han de construir de nou, i també com s’han d’integrar en l’antiga construcció, de la qual es conserven algunes estructures.

Transcripció d'un fragment:

[…] Mes un portal de pedra picada de tres pams i mix y nou de altaria per entrar en l’ort y una rexa sobre lo dit portal.

Mes sinc arcades de rajola que tenen sinc pams de gruyxa conforma stan les parets velles

Mes quatra arcades de rajola per cada istansia que seran per los corredos y istansies setze arcades […]

 

--------------------------------------------------

Contracte de les obres de la nova infermeria entre el monestir de Santa Maria de Pedralbes i Bertran de Déu, mestre de cases, signat el 3 de març de 1568

AHMP. Lligalls. Enfermeria. 103 

Dinser Servicios Informáticos, SL