Pagament per les obres dels parladors

El 6 de maig de l’any 1777, es va fer un important pagament per dur a terme les obres dels nous parladors que s’estaven aixecant al costat de la porta d’accés principal al monestir. L’anotació descriu amb detall tots els materials que es van utilitzar per a la nova construcció i els preus d’alguns. Igualment, permet saber el mobiliari encarregat per a aquestes noves estances: tres bancs, una taula i vint cadires.

Transcripció d'un fragment:

«1777. 6 de maig. Despesa per obres. Pagat per la obra del parlador nou, es a saber, per 540 quintars de calç, 142 lliures i 15 sous; per 616 quintars de guix negre i blanc, 130 lliures, 2 sous i 5 diners; per 23.100 rajoles, 122 lliures, 19 sous i 6 diners; per 33.250 maons, 240 lliures i 12 sous; per 4.700 cairons, 47 lliures; per 1.000 teules, 15 lliures; per canals, tortugues i canons, 14 lliures, 15 sous i 2 diners; per fusta, 134 lliures i 4 diners; per posts de tot lo sobre dit, 137 lliures, 7 sous i 8 diners; per pedres de Montjuic, 64 lliures i 19 sous; per jornals del manobre, 182 lliures i 9 diners; per 29 jornals del picapedrer, 24 lliures i 13 sous; per jornals del fuster, 160 lliures, 14 sous i 6 diners; pel compte del manyac, 252 lliures, 19 sous i 5 diners; per 3 bancs, una taula i 20 cadires, 11 lliures, 8 sous i 10 diners; pel compte del vidrier, 16 sous i 8 diners; per altres menudeses, 31 lliures, 18 sous i 8 diners. Total = 1.729 lliures, 14 sous i 3 diners.»

 

--------------------------------------------------

Fragment on es detalla part de les despeses per a la realització dels nous parladors.

AHMP, Llibres de comptes, C-208, fol. 52 v.

Dinser Servicios Informáticos, SL