Ratificació de venda del mas Pedralbes

gener de 1326

El monestir de Pedralbes conserva un conjunt de pergamins que recullen els diferents actes per a la venda del domini i les propietats del mas Pedralbes el gener de 1326. La reina Elisenda pagà a Elisenda, vídua d’Arnau de Pedralbes, i al seu fill Bernat, 13.000 sous barcelonesos per la tinença del mas Pedralbes, i 3.000 més a Bernat de Sarrià, fill del cavaller Romeu de Sarrià, pel domini del mateix mas.

--------------------------------------------------

Ratificació de venda del mas Pedralbes.

AHMP, Plec de pergamins núm. 95.

Dinser Servicios Informáticos, SL