Reformes al claustre i a la cuina

L’any 1603, a conseqüència de les ventades i dels temporals de pluja i neu d’aquell any, s’havien ensorrat dues quartes parts del claustre del monestir. A més, un incendi també havia enderrocat la cuina, per la qual cosa la comunitat va demanar ajut al Consell de Cent de la Ciutat de Barcelona perquè es fes càrrec de les despeses de reedificar aquests dos espais.

Transcripció d'un fragment:

[...] De las sis centes lliures que la Ciutat ha deliberat donar per a tornar a redificar los dos quartos de claustres ja y ha molta fusta comprada y serrada que seran al peu quaranta dotzenes entre llata y cabirons y també per la reparació de dits claustres per a guardar que lo vent puig no podresque lo segon claustro, es de molta necessitat tornar fer y fabricar la dita contrataulada que es entre claustro y claustro que tinga dos pams mes de exida perquè millor puga defensar laygua del segon claustro. 

Y també es de urgent necessitat tornar fer y fabricar lo aposiento de la cuyna per ser stancia tant necessària per lo servey de la casa y aquell se ha de alsar molt mes del que era per causa que la ximenea sia mes alta que lo monestir perquè lo vent no fassa regolfar lo fum en la cuyna conforme acostumava y desta manera se va ya fabricant.

 

--------------------------------------------------

Obres al claustre i a la cuina del monestir de Pedralbes subvencionades pel Consell de Cent de la Ciutat de Barcelona.

AHCB, Consell de Cent. Deliberacions, Sèrie II, vol. 111 (1601-1602). Fol. 209v.