Trasllat de l’arxiu del monestir a la cel·la de Sant Rafael

Segons diverses dades, l’arxiu històric del monestir es va conservar fins al 16 de juny de l’any 1801 a l’antiga capella de Sant Miquel, situada al claustre del monestir. Tal com indica aquest document, en aquest moment l’abadessa Maria Bernada Agustí va decretar que el fons fos traslladat a una estança de mides més adequades i emplaçada en un lloc més resguardat, al costat del dormidor.

Transcripció d'un fragment:

Sor Maria Bernarda Augustí per la gracia de Deu, abadessa de est monestir de Pedralbes, havent elegit per arxiu la capella de sant Rafael construhida dins lo Dormidor com a lloch mes recondit y proporcionat, y dexat los demes quartos y Miranda per habitació de sor Maria Magdalena Llobet, actualment vicaria, determino y ordeno ab consell de las senyores ex abadesas, presidentas y discretas de la comunitat abaix firmadas, que tota la dita habitació que es al present de sor Maria Magdalena y serà durant la sua vida natural, quede despues de la sua mort per capella abadial, obligantse la comunitat a costejar los gestos que se oferescan per la conservació del edifici. Aixi ho disposo, y ho firmo y ho sello en 16 de juny any 1801.

 

--------------------------------------------------

Document on es deixa constància del trasllat de l’arxiu del monestir a la cel·la de Sant Rafael, prop del dormidor.

AHMP. Lligalls. Arxiu. 19.

Dinser Servicios Informáticos, SL