Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Títol

Charlotte Salomon. L’univers damunt la imatge

Projecte educatiu en quatre sessions adreçat a ESO i batxillerat

L’exposició «Vida? o Teatre? Charlotte Salomon (Berlín 1917- Auschwitz 1943)» dona a conèixer l’aportació d’una artista única en la memòria cultural de l’Europa del segle xx: una jueva amb una història familiar de patiment, testimoni de l’apogeu del nazisme a Alemanya i víctima de l’Holocaust. A l’entorn de l’exposició s’ha articulat un projecte educatiu a partir de l’obra de l’artista i la seva constel·lació d’influències culturals (pintura, cinema, teatre i música), així com de l’univers visual i cultural dels joves. El projecte s’estructurarà en quatre sessions: una primera a l’institut, sobre l’univers visual i cultural dels alumnes; una segona al monestir, centrada en l’anàlisi de l’obra de l’artista; una tercera a l’institut, en forma de taller al voltant de l’obra de Charlotte Salomon, i una darrera també a l’institut, on els alumnes formalitzaran un projecte audiovisual o fotogràfic personal. El projecte es planteja com una recerca a l’entorn de la relació entre imatge i text i la reflexió sobre els relats i les realitats que generen les imatges.

Objectius

  • Donar a conèixer l’obra de la pintora Charlotte Salomon i valorar la seva aportació a la memòria cultural europea del segle xx.
  • Analitzar les imatges de Vida? o teatre? com un document històric fruit d’uns referents estètics i de la interpretació personal que fa l’artista del seu context i la seva experiència de vida.
  • Explorar les diverses capes i els diferents tipus de formats narratius que trobem a l’obra de Charlotte Salomon.
  • Reflexionar sobre el paper de l’art com a eina d’autoconeixement partint de l’obra de Salomon però des de l’actualitat, i explorar les aportacions que podem fer-hi des de les nostres lectures i interpretacions.
  • Crear una obra personal (en fotografia o vídeo) que explori la imatge com a constructora de relats.

 

Relacions curriculars

  • Establiment de relacions entre els factors personals, socials, plàstics i simbòlics i els valors estètics i artístics de les representacions de la cultura visual i mediàtica, i comunicació oral dels resultats.
  • Valoració dels canvis i les ruptures en les formes i funcions de l’art per mitjà de l’anàlisi de l’obra d’alguns artistes representatius.
  • Reconeixement, comprensió i interpretació de representacions visuals dels diferents períodes artístics, establint-ne els sentits i els discursos i reflexionant-hi des d’una perspectiva contemporània.
  • Sistematització, classificació, anàlisi i valoració de les primeres avantguardes, valorant la influència de les tradicions no occidentals en la seva gestació. Anàlisi de l’obra d’un artista i una artista europeus i d’un artista i una artista catalans, tots ells representatius.
  • Reconeixement de moviments i artistes que experimenten i en els quals conflueixen diferents tipus de llenguatges artístics.

 

ESO:

Competències bàsiques transversals:

Competències comunicatives (competència comunicativa lingüística i audiovisual i competència artística i cultural); competències específiques de conviure i habitar el món (competència social i ciutadana); competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre); competències personals (competència d’autonomia i iniciativa personal).

Competències bàsiques de l’àmbit artístic:

Dimensió  expressió, interpretació i creació:
    Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdiciplinaris tant personals com col•lectius.
Dimensió social i cultural:
    Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en el seus contextos i funcions.
    Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social.

Competències bàsiques de l’àmbit social:

Dimensió cultural i artística:
    Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.
    Valorar el patrimoni cultural com herència rebuda del passat, defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se n’apropiïn.

Competències bàsiques de l’àmbit digital

Dimensió instruments i aplicacions:
    Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a la producció de documents digitals.
Dimensió tractament de la informació i organització des entorns de treball  i aprenentatge:
    Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic:

Dimensió expressió escrita:
    Produir textos escrits de diferents tipologies aplicant estratègies de textualització.

 Batxillerat:

Competències generals de Batxillerat:

Competència comunicativa; competència en gestió i tractament de la informació. Competència digital, competència personal i intrapersonal (treball en equip, assertivitat, dialògica, escoltar i aprendre dels altres); competència amb el coneixement i interacció amb el món (física, social, cultural i cívica).

Competències bàsiques de la matèria d’història de l’art:

    Competència amb la dimensió temporal de les manifestacions artístiques.
    Competència en l’observació, anàlisi i interpretació de les obres d’art.
    Competència en el desenvolupament de la capacitat estètica.

Competències bàsiques de la matèria d’història:

    Competència en la dimensió temporal de l’experiència social humana.
    Competència social i cívica (consciència històrica).

Competències bàsiques de la matèria de cultura audiovisual:

    Competència comunicativa visual i audiovisual.
    Competència  en la sensibilitat estètica.
    Competència en la creativitat artística.
    Competència cultural artística.
 
Observacions

El cost del projecte és de 140 euros per grup (20 alumnes) a partir de 20 alumnes, 7 euros per alumne. L’oferta d’aquest projecte és limitada. També es pot sol•licitar de fer únicament la visita guiada de l’exposició.

Ajuntament de Barcelona