Barcelona Cultura
>> Accés al web Rere els murs del Monestir
Secundària i Batxillerat

Títol

Sota la lupa: les pintures murals de la capella de Sant Miquel

Visita adreçada a ESO i Batxillerat

Activitat organitzada en col·laboració amb el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)

És possible resseguir la feina que va fer Ferrer Bassa més de sis-cents cinquanta anys després que acabés de pintar la capella de Sant Miquel? Com va treballar i en quines condicions? La mirada atenta dels restauradors, que observen tots els detalls amb l’ajuda de tècniques científiques, ha revelat el procés de treball que es va seguir per pintar la capella i les condicions en què va treballar el pintor. A partir de l’observació de detalls concrets de la pintura i de l’explicació de la metodologia de treball dels restauradors, es fa una aproximació a les pintures de Ferrer Bassa des del punt de vista científic per aprofundir en el coneixement de l’obra d’art.

 

Objectius:

 • Reconèixer els elements bàsics que caracteritzen l’estil gòtic italianitzant per mitjà de l’observació directa i indirecta, i la interpretació de les pintures de la capella de Sant Miquel, obra de Ferrer Bassa.
 • Explicar la tècnica de la pintura al fresc que va utilitzar Ferrer Bassa per pintar la capella Sant Miquel a partir de les informacions obtingudes de la restauració de l’obra.
 • Analitzar les imatges de la capella com a documents històrics, referents estètics i interpretacions de la realitat, en relació amb el seu context de producció.
 • Valorar la tasca de conservació del patrimoni que duen a terme els conservadors i restauradors.

 

Relacions curriculars:

 • Ús i contrast de diferents fonts documentals primàries i secundàries (materials, textuals, iconogràfiques, cartogràfiques, digitals, etc.) per contextualitzar els conceptes generals amb fets de l’entorn proper.
 • Reconeixement dels elements bàsics que caracteritzen els estils artístics a l’època medieval per mitjà de l’observació directa i indirecta, i de la interpretació d’obres significatives de l’àmbit català, espanyol i europeu dins el seu context cultural. Valoració de la necessitat de protegir i difondre el patrimoni.
 • Lectura i interpretació de formes i imatges tot identificant i relacionant els aspectes formals, expressius, de contingut i significat, discursius i contextuals.
 • Definició del concepte d’art en el marc de la seva evolució històrica. Identificació i valoració del significat de l’obra artística. Coneixement d’algunes de les metodologies de la història de l’art i identificació dels principals tipus de fonts per a l’estudi de les manifestacions artístiques.
 • Identificació de les funcions de l’art en les diferents èpoques en relació amb els artistes, els clients i els promotors. Identificació i valoració del paper de les dones en la creació artística.
 • Identificació i classificació dels vehicles, les tècniques, els materials i les tipologies artístiques. Definició del concepte d’estil i aplicació de la periodització històrica dels estils a obres artístiques concretes.

 

ESO:

 • Competències  bàsiques transversals:
  • Competències comunicatives (competència artística i cultural); competències específiques per conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic); competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre); competències personals (competència d’autonomia i iniciativa personal)
 • Competències bàsiques de l’àmbit social:
  • Dimensió històrica:
   • Analitzar els canvis i continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històric.
   • Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.
  • Dimensió cultural i artística: 
   • Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.
   • Valorar el patrimoni cultural com herència rebuda del passat, defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se n’apropiïn.

 

Batxillerat:

 • Competències generals de Batxillerat:
  • Competència comunicativa.
  • Competència en gestió i tractament de la informació.
  • Competència personal i intrapersonal (treball en equip, assertivitat, dialògica, escoltar i aprendre dels altres).
  • Competència amb el coneixement i interacció amb el món (física, social, cultural i cívica).
 • Competències bàsiques de l’àmbit artístic:
  • Competència amb la dimensió temporal de les manifestacions artístiques.
  • Competència en l’observació, anàlisi i interpretació de les obres d’art.
 • Competències bàsiques de la matèria d’història:
  • Competència en la dimensió temporal de l’experiència social humana.
  • Competència en la crítica de les fonts històriques.
  • Competència social i cívica (consciència històrica).

 

Metodologia:

Exposició de continguts. Treball en grups, debat, elaboració d’hipòtesis i conclusions per part de l’alumnat.

Materials:

Elements específics de suport per al desenvolupament de la visita: fotografies, materials audiovisuals, reproduccions de les pintures de la capella de Sant Miquel, fonts primàries i secundàries.