Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Títol

Charlotte Salomon. La imatge narrada

Visita i taller adreçats al CS de primària

Visita i taller en el transcurs dels quals s’explora Vida? o Teatre? de Charlotte Salomon, una obra d’art total on conflueixen la pintura, el teatre, la literatura i la música, i en què l’artista descriu la seva pròpia vida a fi i efecte de trobar-se a si mateixa. Durant la visita, a través del diàleg entre alumnes i educador, s’exploraran les diferents capes de significats i lectures de l’obra de l’artista. D’altra banda, el taller se centrarà en l’exploració de la relació entre text i imatge a través de l’experimentació amb el guaix i la superposició de transparències amb imatges i textos. Una proposta que dona a conèixer l’aportació d’una artista única en la memòria cultural de l’Europa del segle xx, una jueva amb una història familiar de patiment, testimoni de l’apogeu del nazisme a Alemanya i víctima de l’Holocaust.

Objectius:

 • Donar a conèixer l’obra de la pintora Charlotte Salomon.
 • Analitzar el paper de les dones com a subjectes individuals i/o col·lectius al llarg de la història i valorar la seva aportació al patrimoni i a la cultura.
 • Analitzar les imatges de Vida? o teatre? com un document històric fruit d’uns referents estètics i de la interpretació personal que fa l’artista del seu context i la seva experiència de vida.
 • Reflexionar sobre el paper de l’art com a eina de coneixement i autoconeixement.
 • Explorar les diverses capes i els diferents tipus de formats narratius que trobem a l’obra de Charlotte Salomon.
 • Reflexionar sobre l’obra de Charlotte Salomon des de l’actualitat, i explorar les aportacions que podem fer-hi des de les nostres lectures.
 • Preveure el perill de potenciar la visió de l’artista com a geni creatiu original i destre.

 

Relacions curriculars

 • Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present i per a la construcció del futur. Valoració de l’intercanvi intergeneracional d’experiències.
 • Anàlisi del paper de les dones com a subjectes individuals o col·lectius al llarg de la història i valoració de la seva aportació al patrimoni i a la cultura.
 • Apreciació de la influència de l’experiència cultural de cadascú en les reaccions davant les manifestacions artístiques, i en l’ús i la creació d’objectes i imatges.
 • Comprensió i comunicació de les maneres de viure, les ideologies i les concepcions a través dels objectes i de les imatges. Percepció i comprensió de les atribucions de temps, lloc, gènere i classe que transmeten els objectes i les imatges atenent el seu context social.

 

Competències bàsiques generals:

Competències comunicatives (competència comunicativa lingüística i audiovisual i competència artística i cultural); competències específiques per conviure i habitar el món (competència social i ciutadana); competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre).

Competències bàsiques de l’àmbit del coneixement del medi:

Àrees de  coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural
    Dimensió món actual:
        Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats i trobar respostes.
        Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 
Competències bàsiques de l’àmbit artístic:

Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa
    Dimensió percepció, comprensió i valoració:
        Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.
Dimensió interpretació i producció:
    Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.
Dimensió imaginació i creativitat:
    Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges  artístics.

Competències de l’àrea de llengua catalana i  literatura i llengua castellana i literatura:

Dimensió comunicació oral:
    Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.
Dimensió literària:
    Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions.

Competències bàsiques de l’àmbit de l’educació en valors:

Dimensió personal
    Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assolir la responsabilitat dels propis actes.
Dimensió interpersonal
    Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.
    Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.
 
Metodologia:

Exposició de continguts, diàleg entre l’educador i l’alumnat, treball en petits grups. Experimentació.

Ajuntament de Barcelona