Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades
Cicle de Primària

Títol

Murals divins: les pintures de la capella de Sant Miquel

Visita adreçada al CM i al CS d’educació primària

En una petita sala situada al claustre del monestir, unes pintures fetes ara fa set-cents anys ens apropen al món medieval. Es tracta de la cel·la de Sant Miquel, un espai concebut per a la meditació, on la decoració havia de tocar l’ànima de l’abadessa. Un escenari simbòlic concebut com un petit univers que, a través de la llum, el color i l’emoció, permetia connectar amb la perfecció del diví. Redescobriu amb una nova mirada una obra cabdal del gòtic català, una experiència que, a través de les escenes representades a la capella, us connectarà amb l’espiritualitat medieval i amb els secrets que amaga el vostre món interior.

Objectius:

  • Distingir les característiques del gòtic català. Reconèixer els elements bàsics que caracteritzen el gòtic italianitzant per mitjà de l’observació directa i la interpretació de les pintures de la capella de Sant Miquel del monestir de Pedralbes.
  • Explicar la tècnica de la pintura al fresc que es va emprar per pintar la capella.
  • Analitzar les imatges de la capella de Sant Miquel com a document històric, referent estètic i interpretació de la realitat en relació amb el seu context de producció.
  • Valorar la necessitat de protegir el patrimoni.

 

Relacions curriculars:

  • Ús i contrast de diferents fonts documentals primàries i secundàries (materials, textuals, iconogràfiques, cartogràfiques, digitals, etc.) per contextualitzar conceptes generals en fets de l’entorn proper. Representació gràfica de les seqüències temporals.
  • Reconeixement, comprensió i interpretació de representacions visuals dels diferents períodes artístics, establint-ne els sentits i els discursos i reflexionant-hi des d’una perspectiva contemporània.
  • Reconeixement i valoració del paper de les obres d’art com a font d’informació sobre la vida i el pensament de les societats contemporànies i històriques, tot reflexionant sobre els seus aspectes formals i narratius.
  • Lectura i interpretació de formes i imatges, tot identificant-ne i relacionant-ne els aspectes formals, expressius, de contingut i significat, discursius i contextuals.
  • Coneixement d’algunes de les metodologies de la història de l’art i identificació del principals tipus de fonts per a l’estudi de les manifestacions artístiques.
  • Identificació i classificació dels vehicles, les tècniques, els materials i les tipologies artístiques. Definició del concepte d’estil i aplicació de la periodització històrica dels estils a obres artístiques concretes.

 

Competències bàsiques transversals d’ESO:

Competències comunicatives (competència artística i cultural); competències específiques per conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic); competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre); competències personals (competència d’autonomia i iniciativa personal).

Competències generals de batxillerat:

Competència comunicativa; competència en gestió i tractament de la informació; competència personal i intrapersonal (treball en equip, capacitat assertiva i dialògica, escoltar i aprendre dels altres); competència en el coneixement i la interacció amb el món (física, social, cultural i cívica).

Ajuntament de Barcelona