Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Petras Albas, empremtes de l’edat mitjana

Visita adreçada a ESO i Batxillerat

Durant l’època medieval, el monestir de Pedralbes es va convertir en una institució senyorial de gran importància amb el suport de les jerarquies eclesiàstiques i civils. Les dones que hi van habitar en els primers temps provenien de diferents estaments socials i van reproduir els esquemes i la manera de pensar de la seva època en la vida que feien dins el monestir. A través de petites notes que es conserven a l’arxiu del monestir, del recorregut per les estances del cenobi i de la contemplació d’alguns dels objectes que van pertànyer a les monges, s’interpreta com era la vida d’aquestes dones dins la clausura, com a reflex de la societat medieval.

PDF Visualitzat

Objectius:

 • Explicar la trajectòria històrica del monestir en temps medievals.
 • Analitzar la relació entre la disposició i la funció dels espais del monestir amb referència a l’organització de la vida monàstica.
 • Construir el coneixement històric a partir de l’ús de fonts primàries de l’època medieval.
 • Analitzar les característiques arquitectòniques del gòtic català al monestir de Pedralbes.
 • Estudiar les principals obres d’art medievals conservades al monestir, fent un èmfasi especial en les pintures murals de la capella de Sant Miquel.

 

Relacions curriculars:

 • Anàlisi dels canvis econòmics i polítics de la baixa edat mitjana, incidint especialment en l’auge de la vida urbana i del comerç, així com en els conflictes que es van produir en el món rural. Anàlisi del paper de l’Església en la cultura i la mentalitat medievals.
 • Ús i contrast de diferents fonts documentals primàries i secundàries (materials, textuals, iconogràfiques, cartogràfiques, digitals, etc.) per contextualitzar els conceptes generals amb fets de l’entorn proper. Representació gràfica de les seqüències temporals.
 • Valoració del paper de les dones i dels homes com a subjectes de la història i del present. Exercitació de l’empatia històrica i establiment de relacions entre el passat i el present.
 • Reconeixement dels elements bàsics que caracteritzen els estils artístics a l’època medieval i a l’època moderna per mitjà de l’observació directa i indirecta, i de la interpretació d’obres significatives de l’àmbit català, espanyol i europeu dins el seu context cultural. Valoració de la necessitat de protegir i difondre el patrimoni.
 • Identificació, anàlisi, interpretació i valoració de l’arquitectura i de l’art de la imatge d’època gòtica, en el context d’una cultura urbana. Caracterització de l’art gòtic a Catalunya, identificant-ne les particularitats, per mitjà de l’anàlisi i el comentari metodològic d’obres representatives dins el context de la corona catalanoaragonesa.

 

ESO:

 • Competències  bàsiques transversals:
  • Competències comunicatives (competència artística i cultural i competència comunicativa lingüística i audiovisual); competències específiques per conviure i habitar el món (competències en el coneixement i la interacció amb el món físic); competències metodològiques  (competència d’aprendre a aprendre).
 • Competències bàsiques de l’àmbit social:
  • Dimensió històrica:
   • Analitzar els canvis i continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històric.
   • Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.
  • Dimensió cultural i artística: 
   • Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.
   • Valorar el patrimoni cultural com herència rebuda del passat, defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se n’apropiïn.

 

Batxillerat:

 • Competències generals de Batxillerat:
  • Competència comunicativa.
  • Competència en gestió i tractament de la informació.
  • Competència personal i intrapersonal (treball en equip, assertivitat, dialògica, escoltar i aprendre dels altres).
  • Competència amb el coneixement i interacció amb el món (física, social, cultural i cívica).
    
 • Competències bàsiques de l’àmbit artístic:
  • Competència amb la dimensió temporal de les manifestacions artístiques.
  • Competència en l’observació, anàlisi i interpretació de les obres d’art.
    
 • Competències bàsiques de la matèria d’història:
  • Competència en la dimensió temporal de l’experiència social humana.
  • Competència en la crítica de les fonts històriques.
  • Competència social i cívica (consciència històrica).

 

Metodologia:

Exposició de continguts. Observació estructurada de l’espai i les obres d’art, interpretació de fonts primàries i elaboració d’hipòtesis i conclusions per part de l’alumnat.

Materials:

Plànol del monestir de Pedralbes al segle XVII i reproducció de fonts primàries dels segles XIV i XV procedents de l’arxiu del monestir de Pedralbes, així com d’extractes i transcripcions d’aquestes.

A continuació podeu descarregar el dossier amb activitats per abans i després de la visita:

Ajuntament de Barcelona