Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Petras Albas, mirall dels temps medievals

El monestir de Pedralbes, fundat per la reina Elisenda de Montcada el 1326, és un mirall de la societat i la mentalitat de l’època medieval. Les dones que hi vivien ho feien en clausura i dedicaven la seva vida a l’oració i el treball. La vida quotidiana de les monges de clausura tenia, però, trets en comú amb la vida de la resta de la societat: l’alimentació, les pràctiques mèdiques... A l’interior del monestir es reproduïa l’estructura jeràrquica de la societat i les relacions de poder que hi havia a l’exterior. Durant l’activitat es fomentarà la reflexió a l’entorn de les preguntes següents: per què les monges vivien en clausura?; què portava aquestes dones a dedicar la seva vida a l’oració?; per què en un mateix recinte hi havia nobles, serventes i esclaves?; com era el dia a dia a Pedralbes?

PDF Visualitzat

claustre

Objectius:

 • Explicar la vida quotidiana de les monges clarisses a l’edat mitjana.
 • Situar els diferents espais que conformen el recinte monàstic i explicar-ne els usos.
 • Utilitzar fonts senzilles d’informació indirecta per explicar la vida dins del monestir.
 • Analitzar els vincles entre el monestir i l’exterior.
 • Observar que la vida al monestir era un reflex de la mentalitat i la societat medievals, i fomentar la reflexió sobre aquest fet.

 

Relacions curriculars:

 • Estudi de les característiques d’algunes societats de diferents èpoques històriques a partir de l’anàlisi de les formes d’organització social. Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d’altres èpoques històriques.
 • Ús de fonts d’informació històriques diverses per obtenir informació i constatar els canvis o la continuïtat al llarg del temps d’aspectes de la vida quotidiana de l’entorn proper.
 • Anàlisi del paper de les dones com a subjectes individuals o col•lectius de la història al llarg del temps i valoració de la seva aportació al patrimoni i a la cultura.

 

Competències bàsiques transversals:

 • Competències comunicatives (competència artística i cultural); competències específiques per conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic); competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre)

 

Competències bàsiques de l’àmbit del coneixement del medi:

 • Àrees de  coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural 
 • Dimensió món actual:
  • Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
  • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

 

Competències bàsiques de l’àmbit d’educació en valors:

 • Dimensió personal:
  • Qüestionar-se i usar l’argumentació  per superar perjudicis i consolidar el pensament propi.
 • Dimensió interpersonal:
  • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i cultures que les conformen.
  • Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu  que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

 

Metodologia:

Exposició de continguts i diàleg entre el docent i l’alumnat, treball en grups, debat i contrast de punts de vista, elaboració d’hipòtesis i conclusions.

Materials:
Elements específics de suport per a la visita taller.

Ajuntament de Barcelona