Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Plantes, remeis i apotecaris a l’edat mitjana

Visita adreçada a cicle mtjà i superior de primària

Quins usos tenien les plantes medicinals que es conreaven al claustre del monestir de Pedralbes a l’edat mitjana? En la primera part de la visita s’explica com es guarien les malalties a l’època medieval (i, concretament, al monestir de Pedralbes), així com la visió del cos que es tenia a l’edat mitjana i com aquesta visió condicionava les pràctiques mèdiques. En la segona part s’estudien les plantes del jardí medicinal i els seus usos a l’edat mitjana i en l’època actual.

Plantes, remeis i apotecaris

Objectius:

 • Relacionar els diferents espais del monestir amb les activitats que s’hi desenvolupaven i amb la vida de les monges.
 • Explicar com es guarien les malalties a l’edat mitjana i, més concretament, al monestir de Pedralbes.
 • Reflexionar sobre la visió del cos humà a l’edat mitjana, comparant-la amb la visió actual, i sobre com aquesta visió repercutia en la manera de guarir les malalties.
 • Donar a conèixer algunes de les plantes medicinals que es conreaven al monestir a l’edat mitjana, les característiques morfològiques d’aquestes plantes i la seva aplicació mèdica a l’edat mitjana i avui en dia.

 

Relacions curriculars:

 • Ús de fonts d’informació històrica diverses per obtenir informació i constatar els canvis o la continuïtat al llarg del temps d’aspectes de la vida quotidiana de l’entorn proper.
 • Ús d’unitats de mesura temporals i aplicació de les nocions de canvi i continuïtat a l’anàlisi de l’evolució d’algun aspecte de la vida quotidiana al llarg del temps, comparant cultures allunyades en l’espai o el temps.
 • Identificació del paper individual i col•lectiu dels homes i les dones en la història.
 • Classificació, mitjançant claus dicotòmiques senzilles, dels diferents grups de vertebrats i plantes (herbes, arbustos i arbres) de l’entorn proper a partir d’algunes característiques observables.

 

Competències  bàsiques transversals:

 • Competències comunicatives (competència artística i cultural); competències específiques per conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic); competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre)

 

Competències bàsiques de l’àmbit del coneixement del medi:

 • Àrees de  coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural 
 • Dimensió món actual:
  • Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
  • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 • Dimensió salut i equilibri personal:
  • Prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per a la preservació i el guariment de malalties.

 

Competències bàsiques de l’àmbit d’educació en valors:

 • Dimensió interpersonal:
  • Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu  que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

 

Metodologia:
Exposició de continguts i diàleg entre el docent i l’alumnat, treball en grups, debat i contrast de punts de vista, elaboració d’hipòtesis i conclusions.

Materials:
Elements específics de suport per al desenvolupament de la visita taller.

Observacions:
Per l’estat de les plantes del jardí medicinal medieval, aquesta activitat es realitza els mesos de setembre, octubre, abril, maig i juny.

Ajuntament de Barcelona