Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

La medicina medieval i el jardí medicinal de Pedralbes

Visita adreçada a ESO

L’experiència de la malaltia i la visió que es tenia del cos, així com l’ús de les plantes medicinals, són l’eix temàtic que tendeix un pont cap al passat i ens permet conèixer com era la vida a l’edat mitjana. En aquell temps, l’ésser humà es veia com un element integrat en equilibri perfecte amb l’univers, i la medicina era un instrument per reequilibrar el cos amb la natura. L’explicació de la teoria humoral i dels llibres sobre matèria mèdica escrits per Hildegarda de Bingen i Ibn Wafid són els elements que ajuden a treballar la visió del cos, el saber mèdic i les pràctiques emprades per guarir malalties dins i fora del monestir a l’edat mitjana. Durant l’activitat es visitarà el jardí medicinal del claustre, la farmaciola, la infermeria i la cuina.

plantes

Objectius:

 • Donar a conèixer els sabers i les pràctiques mèdics de l’edat mitjana. Explicar els coneixements mèdics en el context del monestir, així com les malalties i les cures més habituals.
 • Explicar la influència de la cultura grecollatina en els coneixements mèdics àrabs i la incorporació d’aquests al coneixement mèdic medieval, així com el balanç entre religió i ciència en els principis bàsics de la medicina medieval.
 • Analitzar la concepció que es tenia del cos a l’època medieval i la relació que s’establia entre alimentació i malaltia.
 • Estudiar les plantes que es conreaven al monestir i les seves possibles aplicacions mèdiques.
 • Explicar i analitzar l’estructura del conjunt monàstic.

 

Relacions curriculars:

 • Aplicació de les nocions històriques de canvi, continuïtat i simultaneïtat a diversos fenòmens històrics.
 • Valoració del paper de les dones i dels homes com a subjectes de la història i del present.
 • Anàlisi dels canvis econòmics i polítics de la baixa edat mitjana, incidint especialment en l’auge de la vida urbana i del comerç, així com en els conflictes que es van produir en el món rural. Anàlisi del paper de l’Església en la cultura i la mentalitat medievals.

 

Competències bàsiques transversals:

 • Competències comunicatives (competència artística i cultural i competència comunicativa lingüística); competències específiques per conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic); competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre); competències personals (competència d’autonomia i iniciativa personal).

 

Competències bàsiques de l’àmbit social:

 • Dimensió històrica:
  • Analitzar els canvis i continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històric.

 

Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic:

 • Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana:
  • Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.
  • Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement científic.
 • Dimensió salut:
  • Adoptar mesures de prevenció i hàbit saludable a nivell individual i social fonamentades amb el coneixement i estratègies de detecció i resposta del cos humà.

 

Metodologia:

Exposició de continguts. Treball en grups, debat, elaboració d’hipòtesis i conclusions per part de l’alumnat.

Materials:

Elements específics de suport per al desenvolupament de la visita.

Ajuntament de Barcelona